मोक्षस्य नैव किंचिद् धामास्ति, न चापि गमनमन्यत्र ||
अज्ञानग्रन्थिभिदा स्वशक्त्यभिव्यक्तता मोक्षः ||
अद्वैतं केचिदिच्छन्ति द्वैतमिच्छन्ति चापरे||
मम तत्वं न जानन्ति द्वैताद्वैतविवर्ज्जितम् ||
सा शांभवी स्फुरतु ||
नन्दन्तु साधककुलानि ||
समस्तशास्त्राणां तन्त्रशास्त्रमनुत्तमम् ||
न अल्पतपसः फलम् ||
मां मदीयञ्च सकलमस्मत् स्वामिन्यै श्री महात्रिपुरसुन्दर्यै तुभ्यं सम्यक् समर्प्पयामि ||
अस्मद्रूपसमाविष्टः स्वात्मनात्मनिवारणे |
शिवः करोतु निजया नमः शक्त्या ततात्मने ।।
  शक्तिं वज्रं च दंडं च नित्यं दक्षिणबाहुभिः । विभ्रती सततं देवी विकाशदशनोज्जवला ।।        खेटकं चर्म चापं च पाशं चांकुशमेव च । घण्टां पर्शुं च मूषलं विभ्रती वामपाणीभिः ।।        सिंहस्था नयनै रक्तवर्णैस्त्रिभिरतिज्वला । शूलेन महिषं भित्वा तिष्ठन्ती परमेश्वरी ।। वामपादेन चाक्रम्य तत्र देवी जगन्मयी ।।        ।। या मुर्तिः षोडशभुजा भद्रकालीति विश्रुता ।।        त्रिस्थाने शक्तिचक्रे क्रमति क्रमपदे द्योतयन्ती महेशम्‌ | पञ्चार्णं क्षोभयन्ती शिवरविकिरणैः कुब्जिका मां पुनातु ॥        ||प्रपञ्चमूलो हि शिवः||        || मेघाङ्गीं शशिशेखरां त्रिनयनां रक्ताम्बरं बिभ्रतीं पाणिभ्यामभयं वरञ्च विलसद्रक्तारविन्दस्थिताम्‌ । नृत्यन्तं पुरतो निपीय मधुरं माध्वीकमद्यं महा कालं वीक्ष्य विकासिताननवरां आद्यां भजे कालिकाम्‌ ॥        || अवष्टभ्य पद्भ्यां शिवं भैरवं च स्थिता तेन मध्ये भवत्येव मुख्या ||        ब्रह्मेन्द्ररुद्रहरिचन्द्रसहस्ररश्मि- स्कन्दद्विपाननहुताशनवन्दितायै । वागीश्वरि त्रिभुवनेश्वरि विश्वमातः अन्तर्बहिश्चकृतसंस्थितये नमस्ते ॥     

Our Services

Tantra is a set of spiritual practices that direct the universal energies into the practitioner, thereby leading to liberation
Tantra Spiritual Class
Tantra is an ancient science of realising the self..
Srividya & Mantra Shasthra Studies
Shakta school holds Advaita as the ultimate reality in an equal perspective.
CHANDIKA HOMA POOJAS
Chandi homa is a sacred fire ritual dedicated to Goddess Chandi.
WHAT
Services
WE PROVID
VEDIC SADHANA
Vedic Science and the Pursuit of Truth Real science consists of an objective pursuit of truth
POOJA AND TEMPLE PRATHISHTA
Sanatana Dharma is a spiritual path that is open to all sincere spiritual seekers regardless of their ethnicity or nationality. 
SANATHANA DHARMA
The prevalence of Dharma, under a variety of different names, has been demonstrated

Hindu Festival

Recent Articles

Tantra is a set of spiritual practices that direct the universal energies into the practitioner, thereby leading to liberation
gallery27
24
Jul

Manonmani Balatripurasundari

Manonmani the yogic deity. She was mystic and kundalini inside the mooladhara. She was worshipped by
gallery27
24
Jul

An Ordinary Hindu How He Must Be Starting His Daily Routine Without Knowing Deeksha Ritual, In A Very Slight Way?

Morning Prayer As Soon As You Get Out Of Bed, Sit There And Then Chant "" Guru Brahma Gurur Vish
gallery27
19
Oct

HAmSa MaNTra

This is about kaarana avastha, to feel the higher level wisdom at this moment itself, (Hamsa mantra

Temple Schedule

Dramatically strategize economically sound action items for e-business niches. Quickly re-engineer 24/365 potentialities before.

Holisticly extend sticky partnerships and cross functional markets. Monotonectally.

VASANTHA NAVARATRI

04-Jun-2019

trailokhanAthAshtami

06-Jul-2018

Jyeshta pUrnima / Jyeshta navarAtri pUrti dhina

27-Jun-2018

Gayatri Jayanti

23-Jun-2018

vatukA bhairava Jayanti

22-Jun-2018

khirbhavAni jayanti

20-Jun-2018

mukAmbikA AvirbhAva dhina

20-Jun-2018

dhUmAvati AvirbhAva dhina

20-Jun-2018

Jyeshta navarAtri Arambam

14-Jun-2018
sunrise

SUNRISE

5.10 AM
sunset

SUNSET

6.30 PM

Send Us a Message

Tantra is a set of spiritual practices that direct the universal energies into the practitioner, thereby leading to liberation

Contact Person

Contact Info

Monday-Saturday : 06:00 am - 09:00 pm
Sunday : Closed